phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 03 декември 2021 г.:


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в раздел „Нормативни актове“, подраздел „Проекти на нормативни актове“, е публикуван проект на „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“, заедно с приложенията към него, както и „Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ (Договора).


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 098 легла за активно лечение към 28 ноември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 686; от пациенти с COVID-19 са заети 6655; незаетите легла за активно лечение са 24 412.


Във връзка с процедурата по договаряне на стойността на заплащане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания съгласно чл. 53 от Наредба № 7/31.03.2021 г., на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“, подрубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия“ е публикувана официална Покана към производители или търговци на едро с медицински изделия и/или техни упълномощени представители, или лица, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за участие в процедурата.