phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

zip Национален рамков договор 2010 година
Дата: 21.12.2009 (203,71KB)


zip Типови договори за оказване на медицинска/дентална помощ през 2010 година
Дата: 27.01.2010 (320,46KB)


zip Заявления за сключване на договори
Дата: 22.12.2009 (44,23KB)


zip Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ
Дата: 11.01.2010 (24,15KB)


doc Допълнение и изменение на правилата за определяне на стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2010, приети с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-31/23.07.2010г.
Дата: 19.11.2010 (287,00KB)


doc Правила и ред за определяне на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2010 година
Дата: 26.05.2010 (307,50KB)


zip Списък на населени места – центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях (месечни суми, заплащани от нзок на изпълнители на ПИМП)
Дата: 03.05.2010 (308,42KB)


zip Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на изпълнители на дентална медицинска помощ
Дата: 29.01.2010 (271,32KB)

doc Приложение 1 – Правна рамка
Дата: 22.12.2009 (187,50KB)


doc Приложение 2 – Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ
Дата: 22.12.2009 (28,00KB)


zip Приложение 3 – Първични медицински документи
Дата: 04.01.2010 (715,67KB)


doc Приложение 4 – Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави
Дата: 22.12.2009 (139,50KB)


zip Приложение 5 – Финансови документи
Дата: 05.01.2010 (370,57KB)


xls Приложение 6 – Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния
Дата: 22.12.2009 (52,00KB)


xls Приложение 7 – Списък на медицински изделия, заплащани от НЗОК
Дата: 22.12.2009 (57,00KB)


xls Приложение 8 – Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК
Дата: 22.12.2009 (42,50KB)


xls Приложение 9 – Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004г. на Министерство на здравеопазването и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия
Дата: 22.12.2009 (57,50KB)


doc Приложение 10 – Образец на “Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и група лекарства”
Дата: 22.12.2009 (59,50KB)


doc Приложение 11 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ
Дата: 04.02.2010 (200,50KB)


zip Приложение 12 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
Дата: 04.02.2010 (133,84KB)


xls Приложение 13 – Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ
Дата: 22.12.2009 (63,50KB)


doc Приложение 14 – Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО
Дата: 22.12.2009 (172,00KB)


doc Приложение 15 - Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма “Майчино здравеопазване”
Дата: 29.12.2009 (324,50KB)


xls Приложение 16 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист
Дата: 22.12.2009 (439,00KB)


doc Приложение 17 – “Дейности на лекаря-специалист по “Детски-болести” по програма “Детско здравеопазване”, на лекаря-специалист по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” по програма “Майчино здравеопазване” и на лекаря-специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи”
Дата: 22.12.2009 (143,50KB)


zip Приложение 18 – Клинични пътеки
Дата: 02.02.2010 (13 919,64KB)


doc Приложение 19 – “Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки"
Дата: 23.12.2009 (64,00KB)


doc Приложение 20 – Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД по приложение No.4 към член единствен на наредба No. 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Дата: 23.12.2009 (214,00KB)


doc Приложение 21 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ
Дата: 22.12.2009 (48,00KB)


doc Приложение 22 – Пакети и стойности, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ
Дата: 29.12.2009 (162,00KB)


zip Приложение 24 – Различни диагностични процедури по МКБ 9 КМ
Дата: 22.12.2009 (2 049,64KB)