phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

zip Съвместно указание между НЗОК и сдружението на общопрактикуващите лекари за работа по профилактичните прегледи и изследвания на ЗЗОЛ над 18г. и диспансерното наблюдение на ЗЗОЛ от общопрактикуващите лекари
Дата: 02.02.2010 (657,26KB)


zip Действащи през 2009 г. разпоредби на рамков договор и други условия
Дата: 02.02.2010 (185,32KB)


doc Правила и ред за определяне на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (30,00KB)


zip Списък на населени места – центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях (месечни суми, заплащани от нзок нзок на изпълнители на пимп)
Дата: 02.02.2010 (310,20KB)


zip Типови договори за оказване на медицинска/дентална помощ през 2009 година
Дата: 02.02.2010 (314,40KB)


zip Заявления за сключване на договори
Дата: 02.02.2010 (41,50KB)


doc Договор за авансово договаряне
Дата: 02.02.2010 (29,50KB)


doc Съвместна инструкция между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за работа от 01 януари 2009 година
Дата: 02.02.2010 (28,50KB)

doc Приложение 2 – Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ
Дата: 02.02.2010 (28,00KB)


doc Приложение 3 – Специфични индикатори за качество
Дата: 02.02.2010 (40,00KB)


zip Приложение 4 – Първични медицински документи
Дата: 02.02.2010 (723,41KB)


zip Приложение 5 – Финансови документи
Дата: 02.02.2010 (341,53KB)


doc Приложение 5 – Финансови документи – Допълнение, свързано с Наредба № 6/19.06.2008 година за реда за заплащане на сумите по чл.37 ал.5 от ЗЗО
Дата: 02.02.2010 (250,50KB)


doc Приложение 6 - Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, Формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма “Майчино здравеопазване”
Дата: 02.02.2010 (289,50KB)


doc Приложение 7 – “Дейности на лекаря-специалист по “Детски-болести” по програма “Детско здравеопазване”, на лекаря-специалист по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” по програма “Майчино здравеопазване” и на лекаря-специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи”
Дата: 02.02.2010 (167,00KB)


xls Приложение 8 – Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ
Дата: 02.02.2010 (74,00KB)


xls Приложение 9 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист
Дата: 02.02.2010 (355,00KB)


xls Приложение 10 – Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния
Дата: 02.02.2010 (50,50KB)


xls Приложение 10A – Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004г. на Министерство на здравеопазването и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия
Дата: 02.02.2010 (55,50KB)


doc Приложение 12 - “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ”
Дата: 02.02.2010 (381,50KB)


zip Приложение 13 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (232,27KB)


doc Приложение 14 – Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО
Дата: 02.02.2010 (172,00KB)


zip Приложение 16 – Регулативни стандарти
Дата: 02.02.2010 (25,49KB)


zip Приложение 17 – Клинични пътеки
Дата: 02.02.2010 (13 021,22KB)


doc Приложение 18 – “Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки"
Дата: 02.02.2010 (67,50KB)


doc Приложение 19 – Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД по приложение No.4 към член единствен на наредба No. 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Дата: 02.02.2010 (213,50KB)


doc Приложение 20 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ
Дата: 02.02.2010 (73,00KB)


doc Приложение 21 – Пакети и стойности, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ
Дата: 02.02.2010 (118,50KB)


zip Приложение 22 - Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи стоматолози
Дата: 02.02.2010 (73,33KB)


zip Приложение 24 – Различни диагностични процедури
Дата: 02.02.2010 (2 049,64KB)


doc Приложение 25 – Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави
Дата: 02.02.2010 (145,00KB)