phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
doc Национален рамков договор 2003
doc Приложение 1 - Законова рамка на Национален рамков договор 2003
doc Приложение 10 – Списък на населени места – център на практики с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи лекари
doc Приложение 11 - Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ и формат на електронни документи
doc Приложение 12 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнителите на стоматологична помощ
doc Приложение 13 – Пакети, обеми и стойности на стоматологичните дейности, заплащани от НЗОК и ЗЗОЛ
doc Приложение 14 - Пакети, обеми и стойности на стоматологичните дейности, заплащани от НЗОК за ЗЗОЛ по чл. 301 и чл. 302, ал.4
doc Приложение 15 - Пакети, обеми и стойности на стоматологичните дейности, заплащани от НЗОК за ЗЗОЛ по чл. 304 – за лица до 18 години с психични заболявания
doc Приложение 16 - Списък на населени места, център на практики с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи стоматолози
doc Приложение 2 – Първични медицински документи
doc Приложение 3 – Финансово-отчетни документи
doc Приложение 4 A – Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния”
xls Приложение 4 Б – Лекарствен списък на НЗОК
doc Приложение 5 – Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ
doc Приложение 6 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
doc Приложение 7 – Списък на заболяванията, освобождаващи здравноосигурените лица от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 3 от ЗЗО
doc Приложение 8 – Дейности на ОПЛ по програми “Детско здравеопазване” и “Майчино здравеопазване”, имунопрофилактика и профилактични прегледи на недиспансеризирани лица над 18 години
Приложение 9 - Клинични пътеки