phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

zip Национален рамков договор 2005
Дата: 02.02.2010 (118,16KB)


zip Финансово отчетни документи за изпълнители на извънболнична стоматологична помощ за дейност извършена след 01.12.2005 година
Дата: 02.02.2010 (148,50KB)


zip Съвместни указания на НЗОК,БЛС и ССБ относно прилагане на приложение № 10 «Лекарствен списък на НЗОК» на НРД-2005 -01.09.2005г.
Дата: 02.02.2010 (46,21KB)


doc Съвместно указание между НЗОК и БЛС относно прилагане на приложение No.4 “Първични медицински документи” и приложение No. 6 “Дейности на общопрактикуващия лекар по програми “Детско здравеопазване”, “Майчино здравеопазване”, “Имунопрофилактика и профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст”, в съответствие с наредба No. 15 от 12 май 2005г. за имунизациите в република България (обн. ДВ, бр. 45 от 2005г.) - 15.07.2005г.
Дата: 02.02.2010 (98,00KB)


doc Изменение и допълнение към “Методически указания за процедурата по изписване и заплащане на клапи, протези, стентове и кохлеарни имплантанти” - 24.03.2005г.
Дата: 02.02.2010 (25,00KB)


doc Съвместни методични указания на БЛС и НЗОК: Раздел 1: Методични указания за провеждане, отчитане и заплащане на дейностите по профилактичните прегледи и диспансеризацията по Наредба №39 /16.11.2004 г. и Наредба № 40/24.11.2004 г. на МЗ; Раздел 2: Указания относно тълкуване и прилагане на текстове от НРД 2005 година – 11.02.2005г.
Дата: 02.02.2010 (130,50KB)


doc Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС за процедурата по изписване и заплащане на клапи, протези, стентове и кохлеарни имплантанти – 10.02.2005г.
Дата: 02.02.2010 (98,50KB)


doc Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС по прилагане на НРД 2005 – 02.02.2005г.
Дата: 02.02.2010 (76,50KB)


zip Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС по прилагане разпоредбите на глава единадесет от НРД 2005 – 02.02.2005г.
Дата: 02.02.2010 (46,21KB)


doc Методични указания по приложението на НРД 2005 за извънболнична стоматологична помощ – 27.01.2005г.
Дата: 02.02.2010 (29,50KB)


zip Съвместни методични указания по прилагане на НРД 2005 – 20.01.2005г.
Дата: 02.02.2010 (82,75KB)


doc Методически указания към НРД 2005-28-12-2004г.
Дата: 02.02.2010 (96,50KB)


zip Заявления за сключване на договор с НЗОК по НРД 2005
Дата: 02.02.2010 (27,24KB)


zip Типови договори за изпълнители на медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (218,34KB)

doc Приложение 1 – Законова рамка на НРД - 2005
Дата: 02.02.2010 (58,50KB)


doc Приложение 2 – Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ
Дата: 02.02.2010 (21,00KB)


doc Приложение 3 – Специфични индикатори за качество в ПИМП, СИМП и БП
Дата: 02.02.2010 (43,00KB)


zip Приложение 4 – Първични медицински документи
Дата: 02.02.2010 (179,77KB)


zip Приложение 5 – Финансови документи
Дата: 02.02.2010 (208,46KB)


zip Приложение 6 - Дейности на общопрактикуващият лекар по програми “Детско здравеопазване”, “Майчино здравеопазване”, имунопрофилактика и профилактични прегледи на недиспансеризирани ЗЗОЛ над 18 години
Дата: 02.02.2010 (157,66KB)


doc Приложение 7 – Дейности на лекари специалисти по детски болести по програма “Детско здравеопазване за деца от 0 до 2 години” и на лекар специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина по програма “Майчино здравеопазване за бременни с нормална бременност и бременност с риск”
Дата: 02.02.2010 (131,00KB)


xls Приложение 8 – Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ, които НЗОК заплаща
Дата: 02.02.2010 (54,50KB)


xls Приложение 9 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист, които НЗОК заплаща
Дата: 02.02.2010 (310,00KB)


zip Приложение 10 – Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния” и лекарствен списък на НЗОК /съставен на основание чл. 55 ал. 2 т. 7 от ЗЗО и чл.33 от НРД-2005, обн. ДВ, бр. 1 от 2005 г./ в сила от 01 септември 2005 г.
Дата: 02.02.2010 (428,14KB)


zip Приложение 11 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (55,96KB)


zip Приложение 12 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (169,68KB)


doc Приложение 13 – Списък със заболявания, освобождаващи здравноосигурените лица от потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО
Дата: 02.02.2010 (116,00KB)


zip Приложение 14 – Клинични пътеки
Дата: 02.02.2010 (5 652,91KB)


zip Приложение 15 - Списък на медикодиагностични дейности – кодове и цени. Списък на високоспециализирани дейности от пакет извънболнична помощ – кодове и цени
Дата: 02.02.2010 (511,42KB)


doc Приложение 16 - Регулативни стандарти
Дата: 02.02.2010 (53,50KB)


doc Приложение 17 - Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ
Дата: 02.02.2010 (33,50KB)


doc Приложение 19 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична стоматологична помощ
Дата: 02.02.2010 (56,50KB)


doc Приложение 20 - Пакети, обеми и стойности на стоматологичните дейности
Дата: 02.02.2010 (91,00KB)


zip Приложение 21 - Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи стоматолози
Дата: 02.02.2010 (51,78KB)