phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Други нормативни документи

zip Вътрешни правила за издаване от Районните здравноосигурителни каси на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
Дата: 20.09.2022 (24 259,38KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК РД-16-45/03.08.2022 г.
Дата: 08.08.2022 (4 769,62KB)


docx ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, изм. и доп. ДВ. бр.56 от 19 юли 2022 г.
Дата: 19.07.2022 (85,97KB)


docx ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 юли 2022г.
Дата: 01.07.2022 (69,05KB)


docx ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА С ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА ПО ЧЛ. 1А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ И НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 39, АЛ. 6, Т. 2 И ЧЛ. 40А, АЛ. 3А ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Дата: 10.05.2022 (17,28KB)


pdf Инструкция № РД-16-10/01.03.2022 г. за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 10 от ЗЗО по изпълнението на договорите за отпускане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК .
Дата: 05.04.2022 (6 499,41KB)


pdf Инструкция № РД-16-17/01.04.2022 г. за изменение на Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване, изм. и доп. с Инструкция № РД-16-26/19.05.2021 г.
Дата: 04.04.2022 (202,23KB)


docx УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК, в сила от 01.11.2021 г.
Дата: 05.11.2021 (19,17KB)


docx ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА,изм. и доп. ДВ. бр.86 от 15 Октомври 2021г
Дата: 15.10.2021 (102,09KB)


pdf Вътрешни правила за реда, начина и критериите относно възстановяване на извършени разходи по реда на чл.25 (Б) Параграф 5-9, чл.26 (Б) Параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване , или по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване № РД-16-41/28.07.2021 г.
Дата: 06.08.2021 (18 815,71KB)


pdf Вътрешни правила за изменение и допълнение на Вътрешните правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК РД-16-49/2020 г.
Дата: 07.06.2021 (344,03KB)


pdf Вътрешни правила за реда, начина и критериите относно възстановяване на извършени разходи по реда на чл.25 (Б) Параграф 5-9, чл.26 (Б) Параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, или по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване № РД-16-29/01.06.2021 г.
Дата: 03.06.2021 (16 274,09KB)


pdf Инструкция № РД-16-26/19.05.2021 г. за изменение и допълнение на Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 21.05.2021 (1 010,89KB)


pdf Вътрешни правила за предоставяне на информация по чл.64, ал.1 от Закона за здравното осигуряване в Националната здравноосигурителна каса
Дата: 13.05.2021 (3 168,62KB)


rtf ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 на МС от 1.04.2021 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Дата: 26.04.2021 (34,83KB)


rtf ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
Дата: 23.04.2021 (1 220,52KB)


pdf Вътрешни правила за работа на комисия по договаряне на стойността на медицинските изделия, прилагани в условията на извънболничната и болничната медицинска помощ, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК № РД-16-67/27.11.2020 г.
Дата: 30.11.2020 (2 520,47KB)


pdf Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Национална здравноосигурителна каса
Дата: 15.09.2020 (13 154,60KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК-Част 1
Дата: 30.07.2020 (14 509,66KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК-Част 2
Дата: 30.07.2020 (14 470,96KB)