phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

docx НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, изм. ДВ. бр.85 от 25 октомври 2022г.
Дата: 25.10.2022 (84,96KB)


docx НАРЕДБА № 2 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1А И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОДОБРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ, изм. и доп. ДВ. бр.85 от 25 октомври 2022г.
Дата: 25.10.2022 (79,77KB)


docx НАРЕДБА № 9 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, доп. ДВ. бр.68 от 23 август 2022г.
Дата: 26.08.2022 (21,37KB)


docx НАРЕДБА № 9 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ., доп. ДВ. бр.68 от 23 август 2022г.
Дата: 23.08.2022 (25,79KB)


docx НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 9 август 2022г.
Дата: 09.08.2022 (78,09KB)


docx НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ЮНИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АКУШЕРСКА ПОМОЩ НА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЖЕНИ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЦА И БРЕМЕННИ ЖЕНИ, изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26 август 2022г.
Дата: 26.08.2022 (56,15KB)


docx НАРЕДБА № 3 ОТ 5 АПРИЛ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СУБСИДИРА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, И ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Дата: 21.07.2022 (86,09KB)


docx НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № РД-07-8 ОТ 24.07.2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И РЕМОНТ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 61 ОТ 2019 Г.),Обн. ДВ. бр.50 от 1 юли 2022г., в сила от 01.07.2022 г.
Дата: 01.07.2022 (14,67KB)


docx НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 31 МАРТ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 30А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО ТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ (ДВ, БР. 28 ОТ 2021 Г.),Обн. ДВ. бр.49 от 30 юни 2022г., в сила от 01.07.2022 г.
Дата: 30.06.2022 (19,12KB)


docx НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, МЕХАНИЗМА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ДОГОВАРЯНЕ НА ОТСТЪПКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕВИШЕНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ, ГАРАНТИРАЩ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 24 ОТ 2009 Г.),Обн. ДВ. бр.49 от 30 юни 2022г, в сила от 01.07.2022 г.
Дата: 30.06.2022 (24,15KB)