phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf График за подписване на индивидуални договори с лица, осъществяващи дейности по предоставяне/изработване и ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), които са регистрирани като търговци и са вписани в регистъра на лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонтни дейности на ПСПСМИ, разкрили търговски обекти на територията на РЗОК – Пловдив
Дата: 30.06.2022 (73,99KB)


pdf Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Пловдив
Дата: 20.06.2022 (424,01KB)


jpg Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (719,02KB)


xlsx График за подписване на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 22.12.2021 (75,35KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (51,86KB)


xlsx График за подписване на индивидуални договори на Аптеки с РЗОК Пловдив
Дата: 10.04.2019 (29,15KB)


doc ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА) в отдел „Счетоводство и човешки ресурси”, дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността” с месторабота в РЗОК гр. Пловдив – 28.12.2015 г.
Дата: 26.01.2016 (59,50KB)


xls График за отчитане
Дата: 29.08.2016 (2 473,50KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 17.07.2012 (372,08KB)


xls Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (56,50KB)