phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx График за подписване на индивидуални договори с лица, осъществяващи дейности по предоставяне/изработване и ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), които са регистрирани като търговци и са вписани в регистъра на лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонтни дейности на ПСПСМИ, разкрили търговски обекти на територията на РЗОК – Шумен
Дата: 30.06.2022 (10,33KB)


zip Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Шумен
Дата: 20.06.2022 (95,95KB)


doc Извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжността „Контрольор в районна здравноосигурителна каса“, сектор „Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки“, отдел „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки” в РЗОК – Шумен – 2 щатни бройки-29.03.2022г.
Дата: 29.03.2022 (529,50KB)


xlsx График за подписване на индивидуални договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека за 05.01.2022 г.
Дата: 22.12.2021 (16,88KB)


docx Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (14,66KB)


xlsx График за подписване на индивидуални договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека за 16.04.2019 г.
Дата: 15.04.2019 (16,64KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (218,62KB)


xls График за отчитане
Дата: 28.12.2010 (103,00KB)


doc Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (127,00KB)