phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf График за подписване на индивидуални договори с лица, осъществяващи дейности по предоставяне/изработване и ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), които са регистрирани като търговци и са вписани в регистъра на лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонтни дейности на ПСПСМИ, разкрили търговски обекти на територията на РЗОК – Благоевград
Дата: 29.06.2022 (653,18KB)


doc Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Благоевград
Дата: 20.06.2022 (49,00KB)


pdf График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 10.01.2022 (1 793,36KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (764,33KB)


jpg Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (67,95KB)


docx График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 10.04.2019 (435,06KB)


xls График за подписване на договори с аптеки
Дата: 13.04.2016 (57,50KB)


jpg Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.22 от 22.03.2016 г.)
Дата: 24.03.2016 (2 383,46KB)


zip Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствeни продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.30 от 01.04.2014 г.)
Дата: 03.04.2014 (147,85KB)


zip Покана и график за подписване на договори с аптеки на територията на РЗОК - Благоевград
Дата: 10.12.2012 (1 344,80KB)


jpg Покана за сключване на договор за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали
Дата: 15.11.2012 (1 464,80KB)


pdf Покана за договаряне с Аптеки за отпускане на ЛП на ветерани от войните
Дата: 03.09.2012 (456,30KB)


xls График за отчитане
Дата: 11.04.2013 (203,50KB)


doc Покана за участие в договарянето към притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, чиито аптеки са разкрити на територията на РЗОК
Дата: 19.05.2011 (48,50KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 17.07.2012 (471,28KB)


zip Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (2 417,89KB)