phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

docx График за отчитане м. ноември
Дата: 26.11.2019 (17,05KB)


docx Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (25,35KB)


xlsx График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 10.04.2019 (13,03KB)


doc “Обява за провеждане на процедура - повторен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелно обособено помещение от административна сграда на РЗОК гр. Ямбол“
Дата: 06.10.2015 (43,00KB)


doc “Обява за провеждане на процедура - търг с явно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелно обособено помещение от административна сграда на РЗОК гр. Ямбол“
Дата: 24.07.2015 (43,00KB)


docx График за отчитане
Дата: 25.09.2019 (17,21KB)


doc Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (358,50KB)